en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
瑕不掩瑜 (xiá bù yǎn yú)
遐迩闻名 (xiá ěr wén míng)
遐尔闻名 (xiá ěr wén míng)
狭路相逢 (xiá lù xiāng féng)
瑕瑜互见 (xiá yú hù xiàn)

Page served in 0.015s