en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
下笔成章 (xià bǐ chéng zhāng)
下不为例 (xià bù wéi lì)
下里巴人 (xià lǐ bā rén)
下马威 (xià mǎ wēi)
下逐客令 (xià zhú kè lìng)

Page served in 0.015s