en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
9 Chengyu
衔橜之变 (xián)
衔橜之虞 (xián)
涎皮赖脸 (xián pí lài liǎn)
嫌贫爱富 (xián pín ài fù)
贤妻良母 (xián qī liáng mǔ)
闲情逸致 (xián qíng yì zhì)
弦外之音 (xián wài zhī yīn)
衔尾相随 (xián wěi xiāng suí)
衔玉贾石 (xián yù jiǎ shí)

Page served in 0.012s