en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
陷落计中 (xiàn luò jì zhōng)
陷入僵局 (xiàn rù jiāng jú)
现身说法 (xiàn shēn shuō fǎ)

Page served in 0.016s