en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
响彻云霄 (xiǎng chè yún xiāo)
想当然 (xiǎng dāng rán)
响遏行云 (xiǎng è xíng yún)
想方设法 (xiǎng fāng shè fǎ)
想入非非 (xiǎng rù fēi fēi)

Page served in 0.013s