en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
向壁虚构 (xiàng bì xū gòu)
向壁虚造 (xiàng bì xū zào)
象齿焚身 (xiàng chǐ fén shēn)
相喣以沫 (xiàng xiāng)
象牙之塔 (xiàng yá zhī tǎ)
向隅而泣 (xiàng yú ér qì)

Page served in 0.014s