en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
11 Chengyu
消愁解闷 (xiāo chóu jiě mèn)
消极怠工 (xiāo jí dài gōng)
霄壤之别 (xiāo rǎng zhī bié)
消声匿迹 (xiāo shēng nì jì)
销声匿迹 (xiāo shēng nì jì)
枭首示众 (xiāo shǒu shì zhòng)
消息灵通 (xiāo xī líng tōng)
哓哓不休 (xiāo xiāo bù xiū)
逍遥法外 (xiāo yáo fǎ wài)
逍遥自在 (xiāo yáo zì zài)
嚣张一时 (xiāo zhāng yī shí)

Page served in 0.011s