en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
笑里藏刀 (xiào lǐ cáng dāo)
笑面虎 (xiào miàn hǔ)
笑容可掬 (xiào róng kě jū)
笑逐颜开 (xiào zhú yán kāi)

Page served in 0.01s