en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
邂逅相逢 (xiè hòu xiāng féng)
邂逅相遇 (xiè hòu xiāng yù)
谢天谢地 (xiè tiān xiè dì)

Page served in 0.014s