en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
9 Chengyu
信而好古 (xìn ér hào gǔ)
信口雌黄 (xìn kǒu cí huáng)
信口开河 (xìn kǒu kāi hé)
信口开合 (xìn kǒu kāi hé)
信赏必罚 (xìn shǎng bì fá)
信誓旦旦 (xìn shì dàn dàn)
信守不渝 (xìn shǒu bù yú)
信手拈来 (xìn shǒu niān lái)
信以为真 (xìn yǐ wéi zhēn)

Page served in 0.017s