en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
兴高彩烈 (xìng gāo cǎi liè)
兴高采烈 (xìng gāo cǎi liè)
兴味索然 (xìng wèi suǒ rán)
幸灾乐祸 (xìng zāi lè huò)
兴致勃勃 (xìng zhì bó bó)

Page served in 0.011s