en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
休戚相关 (xiū qī xiāng guān)
休戚与共 (xiū qī yǔ gòng)
羞人答答 (xiū rén dā dā)
休养生息 (xiū yǎng shēng xī)
羞与为伍 (xiū yǔ wéi wǔ)

Page served in 0.015s