en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
绣花枕头 (xiù huā zhěn tóu)
袖手旁观 (xiù shǒu páng guān)
臭味相投 (xiù wèi xiāng tóu)

Page served in 0.012s