en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
10 Chengyu
嘘寒问暖 (xū hán wèn nuǎn)
虚怀若谷 (xū huái ruò gǔ)
虚己以听 (xū jǐ yǐ tīng)
虚情假意 (xū qíng jiǎ yì)
虚无飘渺 (xū wú piāo miǎo)
虚无缥缈 (xū wú piāo miǎo)
虚应故事 (xū yìng gù shì)
虚有其表 (xū yǒu qí biǎo)
虚与委蛇 (xū yǔ wēi yí)
虚张声势 (xū zhāng shēng shì)

Page served in 0.016s