en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
学而不厌 (xué ér bù yàn)
学而优则仕 (xué ér yōu zé shì)
学无止境 (xué wú zhǐ jìng)
学以致用 (xué yǐ zhì yòng)

Page served in 0.012s