en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
雪里送炭 (xuě lǐ sòng tàn)
雪上加霜 (xuě shàng jiā shuāng)
雪中送炭 (xuě zhōng sòng tàn)

Page served in 0.015s