en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
10 Chengyu
谑而不虐 (xuè ér bù nüè)
血海深仇 (xuè hǎi shēn chóu)
血口喷人 (xuè kǒu pēn rén)
血泪斑斑 (xuè lèi bān bān)
血流成河 (xuè liú chéng hé)
血流如注 (xuè liú rú zhù)
血气方刚 (xuè qì fāng gāng)
血气之勇 (xuè qì zhī yǒng)
血肉横飞 (xuè ròu héng fēi)
血肉相连 (xuè ròu xiāng lián)

Page served in 0.017s