en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
9 Chengyu
寻根究底 (xún gēn jiū dǐ)
循规蹈矩 (xún guī dǎo jǔ)
寻行数墨 (xún háng shǔ mò)
寻欢作乐 (xún huān zuò lè)
循名责实 (xún míng zé shí)
寻事生非 (xún shì shēng fēi)
循序渐进 (xún xù jiàn jìn)
循循善诱 (xún xún shàn yòu)
寻章摘句 (xún zhāng zhāi jù)

Page served in 0.015s