en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
迅雷不及掩耳 (xùn léi bù jí yǎn ěr)
徇情枉法 (xùn qíng wǎng fǎ)
徇私枉法 (xùn sī wǎng fǎ)
徇私舞弊 (xùn sī wǔ bì)

Page served in 0.015s