en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
哑口无言 (yǎ kǒu wú yán)
哑然失笑 (yǎ rán shī xiào)
雅俗共赏 (yǎ sú gòng shǎng)

Page served in 0.015s