en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
咬紧牙关 (yǎo jīn yá guān)
杳如黄鹤 (yǎo rú huáng hè)
窈窕淑女 (yǎo tiǎo shū nǚ)
咬文嚼字 (yǎo wén jiáo zì)
杳无音信 (yǎo wú yīn xìn)
咬牙切齿 (yǎo yá qiè chǐ)

Page served in 0.017s