en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
夜长梦多 (yè cháng mèng duō)
叶公好龙 (yè gōng hào lóng)
业精于勤 (yè jīng yú qín)
夜郎自大 (yè láng zì dà)
叶落归根 (yè luò huī gēn)
夜深人静 (yè shēn rén jìng)
夜以继日 (yè yǐ jì rì)

Page served in 0.014s