en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
11 Chengyu
遗臭万年 (yí chòu wàn nián)
移风易俗 (yí fēng yì sú)
移花接木 (yí huā jiē mù)
疑难杂症 (yí nán zá zhèng)
疑神疑鬼 (yí shén yí guǐ)
遗俗絶尘 (yí sú)
疑团莫释 (yí tuán mò shì)
贻笑大方 (yí xiào dà fāng)
颐指气使 (yí zhǐ qì shǐ)
移樽就教 (yí zūn jiù jiào)

Page served in 0.016s