en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
莺歌燕舞 (yīng gē yàn wǔ)
膺箓受图 (yīng lù shòu tú)
鹦鹉学舌 (yīng wǔ xué shé)
英雄所见略同 (yīng xióng suǒ jiàn lüè tóng)
应有尽有 (yīng yǒu jìn yǒu)
英姿飒爽 (yīng zī sà shuǎng)

Page served in 0.014s