en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
永垂不朽 (yǒng chuí bù xiǔ)
勇往直前 (yǒng wǎng zhí qián)
永无宁日 (yǒng wú níng rì)
永志不忘 (yǒng zhì bù wàng)

Page served in 0.015s