en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
11 Chengyu
由表及里 (yóu biǎo jí lǐ)
由来已久 (yóu lái yǐ jiǔ)
由浅入深 (yóu qiǎn rù shēn)
油腔滑调 (yóu qiāng huá diào)
游刃有余 (yóu rèn yǒu yú)
游手好闲 (yóu shǒu hào xián)
油头滑脑 (yóu tóu huá nǎo)
游移不定 (yóu yí bù dìng)
犹豫不决 (yóu yù bù jué)
由衷之言 (yóu zhōng zhī yán)
油嘴滑舌 (yóu zuǐ huá shé)

Page served in 0.015s