en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
14 Chengyu
雨僝风僽 (yǔ chán fēng zhòu)
雨僝云僽 (yǔ chán yún zhòu)
雨过天青 (yǔ guò tiān qīng)
雨过天晴 (yǔ guò tiān qíng)
雨后春笋 (yǔ hòu chūn sǔn)
羽毛未丰 (yǔ máo wèi fēng)
与人为善 (yǔ rén wéi shàn)
与日俱增 (yǔ rì jù zēng)
与世长辞 (yǔ shì cháng cí)
语无伦次 (yǔ wú lún cì)
雨旸时若 (yǔ yáng shí ruò)
与众不同 (yǔ zhòng bù tóng)
语重心长 (yǔ zhòng xīn cháng)
雨僽风僝 (yǔ zhòu fēng chán)

Page served in 0.014s