en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
2 Chengyu
远水不解近渴 (yuǎn shuǐ bù jiě jìn kě)
远走高飞 (yuǎn zǒu gāo fēi)

Page served in 0.012s