en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
约定俗成 (yuè dìng sú chéng)
约法三章 (yuè fǎ sān zhāng)
跃然纸上 (yuè rán zhǐ shàng)
月下老人 (yuè xià lǎo rén)
跃跃欲试 (yuè yuè yù shì)
越俎代庖 (yuè zǔ dài páo)

Page served in 0.015s