en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
载歌载舞 (zài gē zài wǔ)
再接再厉 (zài jiē zài lì)
在劫难逃 (zài jié nán táo)
在所不辞 (zài suǒ bù cí)
在所不惜 (zài suǒ bù xī)
在所难免 (zài suǒ nán miǎn)

Page served in 0.014s