en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
造次行事 (zào cì xíng shì)
造谣惑众 (zào yáo huò zhòng)
造谣生事 (zào yáo shēng shì)
造谣中伤 (zào yáo zhòng shāng)

Page served in 0.017s