en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
择善而从 (zé shàn ér cóng)
责无旁贷 (zé wú páng dài)
啧有烦言 (zé yǒu fán yán)

Page served in 0.016s