en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
贼喊捉贼 (zéi hǎn zhuō zéi)
贼眉鼠眼 (zéi méi shǔ yǎn)
贼去关门 (zéi qù guān mén)
贼心不死 (zéi xīn bù sǐ)

Page served in 0.011s