en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
斩草除根 (zhǎn cǎo chú gēn)
展翅高飞 (zhǎn chì gāo fēi)
斩钉截铁 (zhǎn dīng jié tiě)
崭露头角 (zhǎn lù tóu jiǎo)
辗转反侧 (zhǎn zhuǎn fǎn cè)

Page served in 0.013s