en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
照本宣科 (zhào běn xuān kē)
照葫芦画瓢 (zhào hú luhuà piáo)
照猫画虎 (zhào māo huà hǔ)
照章办事 (zhào zhāng bàn shì)

Page served in 0.012s