en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
震耳欲聋 (zhèn ěr yù lóng)
振奋人心 (zhèn fèn rén xīn)
震撼人心 (zhèn hàn rén xīn)
振聋发聩 (zhèn lóng fā kuì)
震天动地 (zhèn tiān dòng dì)
振振有词 (zhèn zhèn yǒu cí)

Page served in 0.015s