en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
争长论短 (zhēng cháng lùn duǎn)
争分夺秒 (zhēng fēn duó miǎo)
狰狞面目 (zhēng níng miàn mù)
争权夺利 (zhēng quán duó lì)
峥嵘岁月 (zhēng róng suì yuè)
争先恐后 (zhēng xiān kǒng hòu)
蒸蒸日上 (zhēng zhēng rì shàng)

Page served in 0.014s