en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
8 Chengyu
正本清源 (zhèng běn qīng yuán)
正襟危坐 (zhèng jīn wēi zuò)
正人君子 (zhèng rén jūn zǐ)
政通人和 (zhèng tōng rén hé)
正颜厉色 (zhèng yán lì sè)
正言厉色 (zhèng yán lì sè)
郑重其事 (zhèng zhòng qí shì)
正中下怀 (zhèng zhòng xià huái)

Page served in 0.015s