en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
12 Chengyu
知彼知己 (zhī bǐ zhī jǐ)
知恩报德 (zhī ēn bào dé)
知己知彼 (zhī jǐ zhī bǐ)
支离破碎 (zhī lí pò suì)
知难而进 (zhī nán ér jìn)
知难而退 (zhī nán ér tuì)
知情达理 (zhī qíng dá lǐ)
支吾其词 (zhī wū qí cí)
只言片语 (zhī yán piàn yǔ)
支支吾吾 (zhī zhī wú wú)
只字不提 (zhī zì bù tí)
知足常乐 (zhī zú cháng lè)

Page served in 0.014s