en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
8 Chengyu
执法如山 (zhí fǎ rú shān)
直截了当 (zhí jié liǎo dàng)
直眉瞪眼 (zhí méi dèng yǎn)
执迷不误 (zhí mí bù wù)
执迷不悟 (zhí mí bù wù)
直抒己见 (zhí shū jǐ jiàn)
直言不讳 (zhí yán bù huì)
直言无讳 (zhí yán wú huì)

Page served in 0.012s