en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
12 Chengyu
钟皷之色 (zhōng)
中饱私囊 (zhōng bǎo sī náng)
终成泡影 (zhōng chéng pào yǐng)
忠肝义胆 (zhōng gān yì dǎn)
中冓之言 (zhōng gòu zhī yán)
中流砥柱 (zhōng liú dǐ zhù)
终南捷径 (zhōng nán jié jìng)
终身大事 (zhōng shēn dà shì)
忠心耿耿 (zhōng xīn gěng gěng)
忠言逆耳 (zhōng yán nì ěr)
中庸之道 (zhōng yōng zhī dào)
忠贞不渝 (zhōng zhēn bù yú)

Page served in 0.017s