en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
铸成大错 (zhù chéng dà cuò)
助桀为虐 (zhù jié wéi nüè)
助人为乐 (zhù rén wéi lè)
驻颜有术 (zhù yán yǒu shù)
助纣为虐 (zhù zhòu wéi nüè)

Page served in 0.013s