en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
转败为胜 (zhuǎn bài wéi shèng)
转祸为福 (zhuǎn huò wéi fú)
转弯抹角 (zhuǎn wān mò jiǎo)
转眼之间 (zhuǎn yǎn zhī jiān)

Page served in 0.016s