en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
装疯卖傻 (zhuāng fēng mài shǎ)
装聋作哑 (zhuāng lóng zuò yǎ)
装模作样 (zhuāng mó zuò yàng)
装模做样 (zhuāng mó zuò yàng)
装腔作势 (zhuāng qiāng zuò shì)

Page served in 0.01s