en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
斫琱为朴 (zhuó diāo wéi pǔ)
擢发难数 (zhuó fà nán shǔ)
卓有成效 (zhuó yǒu chéng xiào)
茁壮成长 (zhuó zhuàng chéng zhǎng)

Page served in 0.013s