en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
龇牙咧嘴 (zī yá liě zuǐ)
锱铢必较 (zī zhū bì jiào)
孜孜不倦 (zī zī bù juàn)
孜孜矻矻 (zī zī kū kū)

Page served in 0.013s