en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
纵横捭阖 (zòng héng bǎi hé)
纵横驰骋 (zòng héng chí chěng)
纵横交错 (zòng héng jiāo cuò)
纵虎归山 (zòng hǔ guī shān)

Page served in 0.013s