en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
走过场 (zǒu guò chǎng)
走马观花 (zǒu mǎ guān huā)
走马看花 (zǒu mǎ kàn huā)
走南闯北 (zǒu nán chuǎng běi)
走投无路 (zǒu tóu wú lù)

Page served in 0.016s