en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
9 Chengyu
罪不容诛 (zuì bù róng zhū)
罪大恶极 (zuì dà è jí)
罪恶昭彰 (zuì è zhāo zhāng)
罪该万死 (zuì gāi wàn sǐ)
罪魁祸首 (zuì kuí huò shǒu)
醉生梦死 (zuì shēng mèng sǐ)
醉翁之意不在酒 (zuì wēng zhī yì bù zài jiǔ)
罪有应得 (zuì yǒu yīng dé)
罪责难逃 (zuì zé nán táo)

Page served in 0.014s