en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
8 Chengyu
左道旁门 (zuǒ dào páng mén)
左顾右盼 (zuǒ gù yòu pàn)
左思右想 (zuǒ sī yòu xiǎng)
左提右挈 (zuǒ tí yòu qiè)
左右逢源 (zuǒ yòu féng yuán)
左右开弓 (zuǒ yòu kāi gōng)
左右为难 (zuǒ yòu wéi nán)
左支右绌 (zuǒ zhī yòu chù)

Page served in 0.012s